Khai giảng DHCQ K42 23.9.16

Khai giảng DHCQ K42 23.9.16 - CN7A5509.JPG
Khai giảng DHCQ K42 23.9.16 - CN7A5543.JPG
Khai giảng DHCQ K42 23.9.16 - CN7A5693.JPG
Khai giảng DHCQ K42 23.9.16 - CN7A5698.JPG
Khai giảng DHCQ K42 23.9.16 - UEH-1182.jpg
Khai giảng DHCQ K42 23.9.16 - UEH-1198.jpg
Khai giảng DHCQ K42 23.9.16 - UEH-1202.jpg
Khai giảng DHCQ K42 23.9.16 - UEH-1208.jpg
Khai giảng DHCQ K42 23.9.16 - UEH-1213.jpg
Khai giảng DHCQ K42 23.9.16 - UEH-1215.jpg
Khai giảng DHCQ K42 23.9.16 - UEH-1216.jpg
Khai giảng DHCQ K42 23.9.16 - UEH-1232.jpg
Khai giảng DHCQ K42 23.9.16 - UEH-1236.jpg