Bản tin Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Số 139 (Năm 2017)