Phát hành Bản tin Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Số 136 (Năm 2016)

Phát hành Bản tin Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Số 136 (Năm 2016) - Kỷ niệm 40 năm thành lập trường (27.10.1976 - 27.10.2016)