Quy định về việc tổ chức Lễ Khai giảng, Lễ Tốt nghiệp các khóa, hệ đào tạo của UEH

Phụ lục 1 - Kịch bản chi tiết Lễ Khai giảng và Lễ Tốt nghiệp

Phụ lục 2 - Sơ đồ bố trí và di chuyển trong Lễ Tốt nghiệp