Chức năng – Nhiệm vụ

I. Chức năng

1. Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng trong lĩnh vực quản trị và quảng bá thương hiệu, hình ảnh của Trường, các khoa, viện đào tạo và các đơn vị thành viên.

2. Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, xây dựng, quản lý thương hiệu, triển khai và điều phối thực hiện các hoạt động marketing & truyền thông thương hiệu, marketing & truyền thông tuyển sinh, tổ chức sự kiện, xây dựng các mối quan hệ với cộng đồng doanh nghiệp, cựu sinh viên và các cơ quan truyền thông, báo chí nhằm đem lại: Hiệu quả hoạt động truyền thông, hiệu quả kết nối nguồn lực xã hội phục vụ chiến lược phát triển của Trường và của các đơn vị;

II. Nhiệm vụ

1. Marketing và truyền thông thương hiệu Trường:

- Xây dựng, phát triển và quản lý thương hiệu Trường;

- Sáng tạo thông điệp và chuyển tải thông tin truyền thông;

- Quản lý nội dung và hình ảnh các kênh truyền thông UEH (phát triển website, mạng xã hội, kênh mạng video, Led, LCD...);

- Phát triển mối quan hệ với các cơ quan báo chí, truyền thông; theo dõi thông tin liên quan đến Trường trên Internet, kịp thời phản ánh, tham mưu, đề xuất giải pháp cho Lãnh đạo trường.

2. Marketing và truyền thông tuyển sinh: Xây dựng và triển khai chương trình truyền thông tuyển sinh thu hút người học.

3. Quản lý hình ảnh thương hiệu:

- Quản lý bộ nhận diện thương hiệu, đảm bảo hình ảnh của Trường mang tính chuyên nghiệp và tuân thủ bộ nhận diện thương hiệu;

- Phát triển ý tưởng sáng tạo trong thiết kế chương trình;

- Thiết kế ấn phẩm truyền thông thương hiệu trên các kênh truyền thông, thông tin.

4. Truyền thông gắn kết nội bộ, triển khai văn hóa doanh nghiệp:

- Xây dựng và triển khai các chương trình truyền thông gắn kết nội bộ;

- Phối hợp triển khai văn hóa doanh nghiệp;

- Quản lý và triển khai Bản tin Trường;

- Quản lý Phòng truyền thống và lưu trữ các tài liệu, hình ảnh, hiện vật,… liên quan đến lịch sử, truyền thống của Trường; biên soạn và cập nhật lịch sử Trường;

- Phối hợp Phòng Quản trị nguồn nhân lực, Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học truyền thông Văn hóa UEH.

5. Xử lý khủng hoảng:

- Xây dựng quy trình, dự phòng rủi ro khủng hoảng truyền thông;

- Quản lý, xử lý khủng hoảng truyền thông trên tất cả các kênh truyền thông (nội bộ, web, mạng xã hội, báo đài).

6. Tổ chức sự kiện:

- Tổ chức sự kiện cấp Trường do Hiệu trưởng phân công;

- Phối hợp và hỗ trợ tổ chức sự kiện của đơn vị;

- Phối hợp Văn phòng trường tuyên truyền và tổ chức các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội trong năm.

7. Quan hệ đối tác:

- Phát triển, chăm sóc, duy trì mối quan hệ;

- Xây dựng và triển khai chương trình kết nối với đối tác;

- Quản lý điều phối, tham mưu hoạt động vận động nguồn lực từ xã hội

8. Quản lý hoạt động cộng đồng Alumni:

- Phát triển, chăm sóc, duy trì mối quan hệ giữa Trường với cựu sinh viên; xây dựng và triển khai chương trình hoạt động Alumni;

- Quản lý điều phối, tham mưu hoạt động vận động nguồn lực từ xã hội

9. Phối hợp các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của Trường

10. Quản trị hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và phương tiện, trang thiết bị được giao.

11. Thực hiện những công việc khác được Hiệu trưởng phân công.