Chức năng – Nhiệm vụ

I. Chức năng

Tham mưu và tổ chức, triển khai thực hiện công tác truyền thông và quan hệ công chúng của UEH.

 

II. Nhiệm vụ

1. Xây dựng chiến lược truyền thông.

2. Xây dựng chiến lược quan hệ công chúng.

3. Phát triển và quản lý mối quan hệ với cộng đồng doanh nghiệp, các hiệp hội nghề nghiệp.

4. Phát triển và quản lý mối quan hệ với các Bộ/ngành, vùng, địa phương.

5. Phát triển và quản lý mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân khác.

6. Phát triển và quản lý mối quan hệ với các cơ quan truyền thông.

7. Quảng bá thương hiệu UEH trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

8. Chuyển tải thông điệp về sản phẩm đào tạo, nghiên cứu và tư vấn của UEH đến cộng đồng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

9. Thiết lập hệ thống truyền thông nội bộ UEH.

10. Đầu mối quản lý Cổng tuyển sinh UEH.

11. Xây dựng nội dung và hình thức Portal UEH - phiên bản tiếng Anh.

12. Phụ trách các chuyên mục trên Portal UEH - phiên bản tiếng Việt: Giới thiệu, sự kiện, banner, thành tựu, đối tác UEH, cựu sinh viên, và I love UEH. Chịu trách nhiệm chụp ảnh, ghi hình các sự kiện của UEH và trang trí (khi được yêu cầu).

13. Tổ chức các sự kiện quảng bá hoạt động đào tạo và nghiên cứu của UEH trong cả nước, tiến tới quảng bá ra khu vực ASEAN.

14. Phối hợp với các đơn vị quản lý đào tạo truyền thông công tác tuyển sinh; tổ chức lễ khai giảng, tốt nghiệp các khóa học theo phân công của Ban Giám hiệu.

15. Quản lý, giám sát việc thực hiện quy định về các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên hệ thống LCD và LED của UEH. Phối hợp với Phòng Tổ chức - Hành chính quản lý, giám sát việc thực hiện quy định về các hoạt động thông tin, tuyên truyền trong và ngoài Trường.

16. Tổ chức thực hiện và phát hành các ấn phẩm truyền thông về UEH.

17. Thiết lập và quản lý hệ thống dữ liệu truyền thông của UEH. Cập nhật cở sở dữ liệu hình ảnh của Trường, chuyển Phòng Công tác chính trị lưu trữ.

18. Thiết kế hệ thống chỉ dẫn, hệ thống tặng phẩm UEH.

19. Chịu trách nhiệm quản lý, thiết kế và vận hành hệ thống nhận diện thương hiệu UEH.

20. Xử lý khủng hoảng thương hiệu UEH.

21. Quản lý các tài khoản trên mạng của UEH; theo dõi các tin tức liên quan đến UEH, và lĩnh vực giáo dục-đào tạo; cung cấp nội dung cho website Bộ Giáo dục và Đào tạo (www.moet.gov.vn).

22. Quản lý và giám sát các hoạt động huy động nguồn lực xã hội của các đơn vị thuộc UEH.

23. Phối hợp Ban Liên lạc Cựu sinh viên (UEH-Alumni) tổ chức các hoạt động đối với cựu sinh viên.

24. Hỗ trợ mời thêm doanh nghiệp tham gia Ngày hội nghề nghiệp sinh viên do Trung tâm Hỗ trợ sinh viên tổ chức.

25. Hỗ trợ công tác truyền thông và quan hệ công chúng cho các đơn vị thuộc UEH.

26. Phối hợp các đơn vị chức năng thực hiện các công việc phát sinh trong quá trình hoạt động của UEH.

27. Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao.

28. Thực hiện những công việc khác được Hiệu trưởng phân công.