Chương trình năm

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG NĂM HỌC 2017

 

1.      Hoàn thiện và ban hành chiến lược Truyền thông/Quan hệ công chúng của UEH.

2.      Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ công tác tuyển sinh UEH trên tất cả các hệ.

3.      Phát huy các công cụ truyền thông để quảng bá thương hiệu UEH.

4.      Thúc đẩy thực hiện các dự án kết nối cộng đồng.

5.      Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đặc biệt lĩnh vực truyền thông và quan hệ công chúng.

6.      Phát triển các mối quan hệ công chúng nhấn mạnh đối tượng trọng tâm là cựu sinh viên UEH.

7.      Khai thác truyền thông các tài khoản trên mạng của UEH.