Giới Thiệu

Chức năng - Nhiệm vụ

Tham mưu và tổ chức, triển khai thực hiện công tác truyền thông và quan hệ công chúng của UEH.

Xem

Cơ cấu nhân sự

Xây dựng chiến lược truyền thông và quan hệ công chúng; Xây dựng quy trình thực hiện công việc; Đào tạo, bồi dưỡng nội bộ Phòng; Quản lý tài chính; Phụ trách IT, website và dữ liệu của Phòng; Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; Công việc hành chính, cơ sở vật chất.

Xem

Đối tác UEH

Sự kiện

Xem tất cả